Euonymus europaeus 'Variegatus'

Euonymus europaeus 'Variegatus'
next picture