Euonymus europaeus 'Thornhayes'

Euonymus europaeus 'Thornhayes'
next picture