Euonymus europaeus 'Chrysophyllus'

Euonymus europaeus 'Chrysophyllus'
next picture