Euonymus europaeus 'Albus'

Euonymus europaeus 'Albus'
next picture